SlovenskýEnglish

Výberové konanie na Hlavného kontrolóra obce

 20.06.2023

Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce

Obecné zastupiteľstvo v Ňagove v zmysle  § 18a ods. 2  zákona .č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, v zmysle uznesenia  č. 28/2023 zo dňa  20.6.2023

Vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra obce Ňagov a určuje deň konania voľby na 11.8.2023 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ňagove .

Pracovný úväzok Hlavného kontrolóra Obce Ňagov je určený na 8 hodín mesačne ( 0,05%) (pracovný úväzok 2 hodiny týždenne)  s nástupom do pracovného pomeru  1.9.2023.

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

  • Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Náležitosti písomnej prihlášky:

  • Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (email, telefón)
  • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
  • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania
  • čestné prehlásenie, že uchádzač nevykonáva uvedenú v § 18 ods. 2) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, resp., že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra obce
  • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 pís, a) zákona č. 330/2007 o registri trestov nie starší ako 3 mesiace
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
  • písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č- 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce

Termín na doručenie prihlášok:

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Ňagov prihlášky zasielajú alebo osobne doručujú najneskôr 14 dni pred dňom konania voľby, t.j. do 27.7.2023 do 15.00 hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou). Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

Miesto a spôsob doručenia prihlášok:

Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Obce Ńagov zašle písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu poštou na adresu:

Obec Ňagov, Ňagov č. 49, 068 01  Medzilaborce, alebo osobne doručí na Obecný úrad v Ňagove v zalepenej obálke označenej

„Voľba hlavného kontrolóra Obce Ňagov – neotvárať“

 V Ňagove dňa 20.06.2023

                                                                Ing. Vladimír Roháč

                                                                         Starosta obce