SlovenskýEnglish

Voľby hlavného kontrolóra

 01.08.2023

 

VOĽBY  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ňagove

 

O z n a m u j e

 

 v zmysle  § 18a ods. 2  zákona .č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov podmienky na obsadenie pracovnej pozície hlavného kontrolóra Obce Ňagov.

 

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 

  • Odborná prax v danej oblasti
  • Ukončené minimálne úplne stredné vzdelanie
  • Úväzok 8 hodín mesačne
  • Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce

 

 

Náležitosti písomnej prihlášky:

 

  • Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (email, telefón)
  • štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
  • overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania
  • výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 pís, a) zákona č. 330/2007 o registri trestov nie starší ako 3 mesiace
  • písomný súhlas kandidáta so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č- 18/2018 Z.z.  o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra obce na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce

 

Termín na doručenie prihlášok:

 

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Ňagov prihlášky zasielajú alebo osobne doručujú  t.j. do 04.09.2023 do 15.00 hod. (vrátane prihlášok zasielaných poštou).

 

 

Miesto a spôsob doručenia prihlášok na adresu:

 

Obec Ňagov, Ňagov č. 49, 068 01  Medzilaborce,

 

 alebo osobne doručí na Obecný úrad v Ňagove v zalepenej obálke označenej

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA  – NEOTVÁRAŤ!“

 

 

 V Ňagove 01.08.2023