SlovenskýEnglish

Projekty

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 21.12.2017

Obstarávateľ: Obec Ňagov
Názov zákazky: Výstavba kompostoviska v obci Ňagov
Stručný opis zákazky: Výstavba kompostoviska v katastrálnom území obce Ňagov na zhodnocovanie BRKO podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 19.01.2018, 10:00 hod.