SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.nagov.sk spravuje Obec Ňagov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ňagov

Adresa:

Obecný úrad Ňagov
Ňagov 49
068 01 Medzilaborce

IČO: 00323276

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Medzilaborce
Región: Laborecké združenie miest a obcí
Počet obyvateľov: 420
Rozloha: 965 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1557

Všeobecné informácie: info@nagov.sk
Podateľňa: podatelna@nagov.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@nagov.sk

Starosta: Ing. Vladimír Roháč
E-mail: 
obecnagov@gmail.com
obecnagov@centrum.sk 

Sekretariát:
Tel.:
 057 / 732 12 350907 947 104
E-mailobecnagov@gmail.com

 

Kompetencie:
Obec Ňagov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Ňagov je zriadený na Miestnom úrade v: Medzilaborciach

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk


КОНТАКТЫ v národnostnom jazyku

Тот вебовый центер www.nagov.sk управлять Село Няґів, є зроблене  і наповньоване в згоді із платнов   леґіслативов, подля правил приступности  вебового центра подля предложіня ч. 1  Выносу о штандардох про  IS VS  ( платність 1.10.2008, выданый у Фінанчнім справодайцови MF SR č.9/2008)

Ведучій обсягу: Село Няґів 

Адрес:

Сельскый уряд  Няґів,
Няґів  ч.49
068 01  Меджілабірці

ІЧО: 00323276 

Aвтономный край: Пряшівскый 
Окрес: Меджілабірці 
Реґіон: Лаборецке здружіня міста а сіл
Чісло обывателів: 420 
Площча:  965 га 
Перше писомне спомянутя: в року 1557

Староста: Серґей Сметанка, тел.: 05773212350911 735 811, емаіл: obecnagov@gmail.com

Інформації о наповньованю вебового сідла: obecnagov@gmail.com

Компетенції: 

Село Няґів є самостатній териториалный автономный а управляючій цілок Словеньской републикы, котрый свої самосправны компетенції  робить самостатні  (закон SNR č. 369/1990 Zb. о сельскім зряджіню).