•  

Kontakty

Toto webové sídlo www.nagov.sk spravuje Obec Ňagov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ňagov 

Adresa:
Obec  Ňagov 
Ňagov 49
068 01 Medzilaborce

IČO: 00323276

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Medzilaborce
Región: Laborecké združenie miest a obcí
Počet obyvateľov: 420
Rozloha: 965 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1557

Všeobecné informácie: info@nagov.sk
Podateľňa: podatelna@nagov.sk
Starosta: Ing. Vladimír Roháč, e-mail: obecnagov@gmail.com, obecnagov@centrum.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: www.nagov.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 057 / 732 12 35, 0907 947 104

E-mail: obecnagov@gmail.com

Kompetencie:
Obec Ňagov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Ňagov je zriadený na Miestnom úrade v: Medzilaborciach

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Starosta: Ing. Vladimír  Roháč, tel.: 0577321235, 0907 947 104,

email: obecnagov@gmail.com

Informácie o napĺňaní webového sídla: obecnagov@gmail.com

Kompetencie: Obec Ňagov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

КОНТАКТЫ   v národnostnom jazyku

Тот вебовый центер www.nagov.sk управлять Село Няґів, є зроблене і наповньоване в згоді із платнов леґіслативов, подля правил приступности вебового центра подля предложіня ч. 1 Выносу о штандардох про IS VS ( платність 1.10.2008, выданый у Фінанчнім справодайцови MF SR č.9/2008)

Správca obsahu: Obec Ňagov

Ведучій обсягу : Село Няґів

Adresa: Адрес : Obecný úrad   Ňagov         Сельскый уряд Няґів,

                           Ňagov č.49                    Няґів ч.49

                           068 01 Medzilaborce     068 01 Меджілабірці

                           IČO: 00323276               ІЧО : 00323276

                           Samosprávny kraj: Prešovský   Aвтономный край : Пряшівскый

                           Okres: Medzilaborce        Окрес : Меджілабірці

                           Región: Laborecké združenie mesta a obcí  Реґіон : Лаборецке здружіня міста а сіл

                           Počet obyvateľov : 420     Чісло обывателів : 420

                           Rozloha : 965 ha               Площча : 965 га

                           Prvá písomná zmienka: v roku 1557    Перше писомне спомянутя : в року 1557

                            Starosta: Ing. Vladimír  Roháč, tel.: 0577321235,  0907 947 104, email: obecnagov@gmail.com

                            Староста : Ing. Vladimir Rohač, тел.: 05773212350907 947 104, емаіл: obecnagov@gmail.com 

                             Інформації о наповньованю вебового сідла : obecnagov@gmail.com

        Компетенції

Село Няґів є самостатній териториалный автономный а управляючій цілок Словеньской републикы, котрый свої самосправны компетенції робить самостатні (закон SNR č. 369/1990 Zb. о сельскім зряджіню).

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12.00       13.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12.00       13.00 - 15:30
Streda: 07:30 - 112.00     13.00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 -  12.00      13.00 - 15:30
Piatok: 07:30 -  12.00      13.00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár